Zmeny sa robia na základe osobitnej zmluvy, väčšinou v časti architektúra a statika. Ich ocenenie je individuálne podľa náročnosti požadovaných úprav.

Požiadavka na spracovanie určitých zmien vyplýva väčšinou z individuálnych potrieb rodiny, podmienok terénu (sklonitosť), oslnenia, rozmerov pozemku, hlavne jeho šírky a zastavovacích podmienok na vedľajších pozemkoch. Zmenu môže v projekte vykonať - projektová kancelária a autor projektu